Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení 
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností CUBO INVESTMENTS s.r.o. se sídlem Svornosti 985/8, Praha 5 psč: 150 00, IČ: 02133652 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující je před zahájením obchodních vztahů povinen se u prodávajícího zaregistrovat a tím uvést své kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro správné vyřízení objednávky. Při dalším zahájením objednávky pak již není nutné uvádět všechny své údaje, jen se přihlásit zvoleným přihlašovacím jménem a heslem.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. Objednávka je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


II. Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


III. Cenové kategorie
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny bez i včetně DPH bez ceny za dopravu a dobírku.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.


IV. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s orientační celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky (doprava, dobírka apod.). 

Objednávat je možno: online na adrese: www.cubo.cz  

V. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Kupující  má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy nejpozději 24 hodin před doručením objednaného zboží. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) oznámit prodávajícímu písemně elektronicky na adresu info@cubo.cz 

Kupující má též právo odstoupit od smlouvy při přebírání objednaného zboží v případě, že obsahuje jiné než kupujícím objednané položky, které jsou prokazatelně dohledatelné na objednávce kupujícího.


VI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení smlouvy v případě že:
1. kupující neuvedl veškeré potřebné údaje pro plnění a doručení objednávky
2. kupující záměrně uvedl mylné nebo nepravdivé údaje pro plnění a doručení objednávky
3. kupující odmítá uhradit celkovou částku za objednané zboží včetně dalších případných poplatků (dopravné, apod.)
4. kupující již dříve neuhradil anebo pouze částečně uhradil předchozí případné objednávky (objednávku)
Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku (nebo její část) v případě, že není schopen dodat v požadovaném množství či sortimentu. O této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.


VII. Platební podmínky
Není-li dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím jinak, pak platba za zboží je prováděna vždy výhradně v hotovosti, a to při předání zboží dopravci včetně ostatních poplatků. Platba je prováděna v platné české měně, tedy v českých korunách.
Při přebírání zboží je kupující povinen překontrolovat si případnou sumu vrácených peněz, jelikož pozdější reklamace nemohou být a nebudou ze strany prodávajícího akceptovány. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 


VIII. Dodací podmínky

Objednané zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím PPL, pokud není stanoveno jinak. Kupující dostane informaci o ceně dopravy před uzavřením objednávky. Po vychystání objednávky našim zaměstnancem (všední dny: pondělí-pátek) bude zboží předáno dopravci a následně dopraveno kupujícímu dle platných pravidel dané přepravní služby. Informaci o předání dopravci dostane zákazník na e-mail po vychystání objednávky.

Zboží může převzít pouze kupující nebo osoba k tomu kupujícím pověřená. Tato osoba se musí v případě požádání prodávajícího dostatečně identifikovat a prokázat se platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.


IX. Reklamace
Reklamační podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR. Jediným platným dokladem sloužícím pro případnou reklamaci je prodávajícím zaslaná faktura na e-mail kupujícího. 

Při doručení zboží je kupující povinen si objednané zboží zkontrolovat. Převzetím a zaplacením zboží dává kupující jasně najevo, že je seznámen s aktuálním stavem zboží a odebírá jej zcela v pořádku, bez výhrad a v neporušeném obalu. Pokud má kupující jakékoliv pochybnosti o přebíraném zboží, není povinen toto zboží od prodávajícího (pověřeného pracovníka) převzít a zaplatit. V opačném případě nebude brán na pozdější reklamace zřetel.

Veškeré reklamace je kupující povinen řešit telefonicky na tel.č. 776 862 011 nebo elektronicky na adrese info@cubo.cz   


X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za společnost CUBO INVESTMENTS s.r.o. schválil Antonín Kostka, jednatel společnosti.
Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 634/1992 Sb.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.cubo.cz